Regulamin


§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
 1. Sprzedawca – firma ELITEIT z siedzibą w Poznaniu (Polska), wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 785-171-36-08 dostarczająca Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną jęzor.pl .
 4. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet.
 5. Mail – adres poczty elektronicznej;
 6. Strony – Sprzedawca i Użytkownik.

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika mailem co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do świadczenia usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3

Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na udostępnieniu platformy do nauki języka angielskiego.

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy.
 3. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila opłacenia przez Użytkownika wybranego pakietu Usług.
 4. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty.

§5

Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Usługi zawarte są w opisach danej Usługi.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§6

Dostawa Usługi

 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone za pomocą Serwisu.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez poprawne zalogowanie się do Serwisu i przejście do strony z wybraną Usługą.

§7

Odstąpienie

 1. Użytkownik może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres (lub adres e-mail) Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1. zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.
 3. Odstąpienie od umowy świadczenia usługi możliwe jest tylko wtedy gdy Użytkownik nie rozpoczął korzystania z Usługi o czym świadczyć będą odpowiednie zapisy z bazy danych Serwisu.

§8

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne przetwarzanie kodu HTML5, CSS3. Najlepiej: Firefox w najnowszej wersji lub Google Chrome w najnowszej wersji.
  • włączona obsługa Cookies i Java Script
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§9

Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają wszystkie podatki.
  Szczegóły dotyczące ceny znajdują się pod linkiem:
  jezor.pl/kurs/angielski-online
 3. Zapłata za Usługę następuje przed dostarczeniem Usługi.
 4. Zapłata jest możliwa w formie płatności online za pośrednictwem systemu DotPay (dotpay.pl).
 5. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 6. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 7. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu rejestracji żądanie wystawienia faktury za świadczone Usługi, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.
 8. Faktura VAT jest wystawiana tylko na żądanie Użytkownika.

§10

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących błędów w poprawnym działaniu Usług poprzez wysłanie zgłoszenia w postaci elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko - jeśli były podane, adres e-mail oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (w tym dokładny opis błędu, kroki wykonane aż do uzyskania błędu, informacje o posiadanym systemie, wersji przeglądarki oraz zrzuty ekranu z opisywanym błędem)
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§11

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.
 3. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy.
 4. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Usługi.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych - Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 8. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 9. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 10. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
  • Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
  • Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

§12

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika, udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca w zakresie korzystania z Usług udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies.